ประวัติความเป็นมา

buildings_1_3_fix

ปัจจุบันวิวัฒนาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายในประเทศไทย โดยท่อ และอุปกรณ์ท่อได้ถูกนำมาใช้งานอุตสาหกรรมที่กำลังพัฒนาในปัจจุบัน บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด เป็นผู้ผลิตท่อที่ได้นำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้ในระบบการผลิต เพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้าในอุตสหกรรมต่างๆ

โดยประสบการณ์มากกว่า 50 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2508 บริษัทฯ ได้พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพผลิตภัณฑ์ท่อภายใต้เครื่องหมายการค้า THAI VINYTECH(2002) จนเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือจากผู้ที่ใช้มานานหลายสิบปี

ISO 9001:2015 The Quality Assurance Standard

ISO 14001:2015 Environmental Management Systems

จากการมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการไปพร้อมกับการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นบริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด ได้พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพขององค์กรจนได้รับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบัน UKAS และ NAC โดยได้รับการตรวจประเมินระบบจากบริษัท เอ เจ เอ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานรับรองระบบมาตรฐานแห่งประเทศไทย

  • ใบอนุญาติแสดงเครื่องหมายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.)
  • หนังสือรับรองโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ว่าการตรวจสอบคุณภาพ คุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของการประปานครหลวง
  • ใบประกาศเป็นผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ผลิตท่อพีวีซี และท่อโพลีเอทิลีน สำหรับการใช้กิจการของการประปาส่วนภูมิภาค
  • ใบรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 (ระบบสีเขียว - Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
มอก.รวม
QUALITY STANDARD_grey_2