HDPE Standard
Remark:
OD : Outside Diameter (เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกเฉลี่ย หน่วย : มม.)
ID : Inside Diameter (เส้นผ่าศูนย์กลางภายในเฉลี่ย หน่วย : มม.)
W/T : Wall Thickness (ความหนาของผนังท่อ หน่วย : มม.)
ท่อขนาด 16 - 160 มม. สามารถม้วนได้ยาว 50, 100, 150, 200 เมตร/ม้วน